Author Archives: psbakker1973

Onderhandelen in het woud der verwachting

Mijn eerste blogbericht op www.haviltexen.nl had als titel “Reasonable Expectations of Honest Men”. Deze aan Lord Steyn ontleende frase geeft treffend weer waar het in het contractenrecht om dra31925ait: de gerechtvaardigde verwachtingen en belangen van contractspartijen. Gisteren wees de Hoge Raad een arrest (HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2566), waarin deze gerechtvaardigde verwachtingen en belangen opnieuw centraal stonden. Het verhaal van de casus is simpel. De Stichting Hermitage aan de Amstel (“de Stichting”) exploiteert de Nederlandse vestiging van het beroemde museum de ‘Hermitage’. De horecagedeelten in het imposante museumgebouw aan de Amstel worden op grond van een samenwerkingsovereenkomst met genoemde stichting uitgebaat door Hermitage Café Amsterdam B.V. (“Hermitage Café”). Die overeenkomst bepaalt dat partijen de samenwerking slechts in bepaalde gevallen tussentijds kunnen opzeggen, onder meer indien een ernstig geschil over de bedrijfsvoering door Hermitage Café ontstaat, dat niet met behulp van een mediator kan worden opgelost.

Omdat de resultaten van avondopenstelling van het tot de horecagedeelten behorende restaurant “Neva” tegenvallen, openen beide partijen vanaf eind 2012 overleg met elkaar over aanpassing van de onderlinge afspraken. Vanaf mei 2013 blijft het restaurant dicht. De Stichting is daarmee akkoord gegaan, op voorwaarde dat partijen overeenstemming over nieuwe afspraken zullen bereiken.

In de maanden die volgen worden over en weer diverse voorstellen gedaan; partijen lijken elkaar op zeker moment te kunnen vinden in een verhoging van de door Hermitage Café verschuldigde vaste jaarlijkse vergoeding (van € 150.000 naar € 175.000) en tot een aanpassing van de variabele vergoeding (verlaging van zowel de bij de variabele vergoeding horende omzetgrens (van € 2.375.000 naar € 1.600.000) als het percentage (van 8% naar 6%). Uiteindelijk wordt toch geen overeenstemming bereikt over definitieve aanpassing van de afspraken; de onderhandelingen lopen spaak op een in een laat stadium van de onderhandelingen gedaan voorstel van de Stichting, dat erop neerkomt dat Hermitage Café in de avonduren bovenop genoemde 6% een additionele vergoeding van 20% van de omzet aan de Stichting zal moeten afdragen. Aangezien daarmee de exploitatie van het restaurant gedurende de avonduren per definitie niet rendabel zal kunnen zijn, gaat Hermitage Café met deze te elfder ure ter tafel gebrachte extra eis van de Stichting niet akkoord en geeft zij aan de exploitatie van het restaurant in de avonduren te zullen staken. Wel geeft zij aan akkoord te kunnen gaan met de tussen partijen besproken aanpassing van de vaste en variabele vergoedingen. De Stichting is not amused over de opstelling van Hermitage Café en sommeert laatstgenoemde met een beroep op de oorspronkelijke overeenkomst wederom tot openstelling van het restaurant tijdens de avonduren. Die sommatie wordt door Hermitage Café niet opgevolgd; het restaurant blijft dicht.

In de rechtszaak die volgt, geeft de kantonrechter de Stichting in eerste instantie gelijk. Het Hof oordeelt het hernieuwde beroep van de Stichting op de oorspronkelijke overeenkomst echter onaanvaardbaar in het licht van de eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). De Hoge Raad gaat daar in mee en overweegt (kort samengevat) dat de Stichting niet zomaar kon terugvallen op de in het oorspronkelijke contract opgenomen verplichting van Hermitage Café om het restaurant in de avonduren geopend te houden. De redenering die de Hoge Raad hanteert, lijkt (grofweg) de volgende te zijn: (i) de tussen partijen besproken aanpassing van de vaste en variabele vergoedingen kwam al in hoge mate tegemoet aan de belangen van beide partijen; (ii) het nieuwe voorstel van de Stichting had als kenbaar gevolg dat de belangen van Hermitage Café wezenlijk zouden worden aangetast en was niet redelijk; (iii) mede gezien de in de overeenkomst neergelegde verplichting tot samenwerken en de in de oorspronkelijke overeenkomst voorziene verplichte inschakeling van een mediator in vergelijkbare gevallen had de Stichting, in plaats van een starre “pacta sunt servanda” benadering te volgen, moeten streven naar het via onderhandelingen bereiken van consensus met Hermitage Café over een oplossing die recht zou doen aan de kenbare (commerciële) belangen van zowel de Stichting als Hermitage Café.

Met deze benadering kan men het enkel eens zijn. De uitspraak laat andermaal zien dat partijen in een contractuele relatie over en weer tot een constructieve, redelijke opstelling gehouden zijn. Dat geldt helemaal in een duurverhouding als de onderhavige, waarbij het kennelijk bij het aangaan van hun relatie de bedoeling van partijen is geweest dat zij bij moeilijkheden proberen er (zo nodig met behulp van een mediator) samen uit te komen. Als een star vasthouden aan een contractuele regel evident de gerechtvaardigde belangen van één der partijen zou schaden, is het primair aan partijen zelf om (naar redelijkheid) tot contractsaanpassing te komen; dit volgt uit de eisen van redelijkheid en billijkheid die (zie art. 6:2 lid 1 en 6:248 lid 1 BW) de contractsrelatie van partijen beheersen. De onderhavige uitspraak laat zien dat als partijen achterblijven ten opzichte van hetgeen van hen door het recht aan redelijkheid en billijkheid wordt geëist, diezelfde redelijkheid en billijkheid onverbiddelijk – ofwel dwingend en van rechtswege – datgene voor hen doorvoert, wat partijen hebben nagelaten uit zichzelf te doen. Soms zullen redelijkheid en billijkheid aanvullende verplichtingen aan partijen opleggen (art. 6:248 lid 1 BW); soms zullen de redelijkheid en billijkheid echter juist een beroep op overeengekomen verplichtingen illusoir kunnen maken (art. 6:248 lid 2 BW). In deze zaak was mijns inziens van beide werkingen van redelijkheid en billijkheid sprake: primair had de Stichting een uit de aanvullende redelijkheid en billijkheid voortspruitende (inspannings-)plicht om te goeder trouw te onderhandelen met Hermitage Café over een aanpassing van de afspraken. Toen de Stichting deze plicht echter schond door (in het licht van de kenbare belangen van Hermitage Café) onredelijke eisen te (gaan) stellen, sneed vervolgens de beperkende (werking van) redelijkheid en billijkheid de Stichting de pas af, door een beroep op de oorspronkelijke verplichting tot openstelling van het restaurant tijdens de avonduren te blokkeren. Aldus laat de uitspraak goed uitkomen dat de wederzijdse plicht van contractspartijen tot het betrachten van redelijk gedrag niet straffeloos kan worden verzaakt: wie dat toch doet, ondergraaft daarmee de eigen rechtspositie en versterkt die van zijn wederpartij.

Aanbesteding en redelijkheid en billijkheid; onverzoenbaar koppel of niets bijzonders?

26 s5 Aanbesteding Natura Docet 1911

Recent stuitte ik op een vonnis in kort geding van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam d.d. 8 september 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:10202). De uitspraak is interessant omdat deze een hardnekkig misverstand rondom aanbestedingskwesties blootlegt; dit misverstand houdt in dat de aard van een als gevolg van een Europese openbare aanbesteding tot stand gekomen overeenkomst zich niet zou lenen voor aanvulling of beperking op grond van de redelijkheid en billijkheid, indien die overeenkomst een leemte laat danwel voor een der partijen bijzonder onredelijk uitpakt. Het ging in casu om een geschil tussen een koeriersbedrijf en de gemeente Rotterdam aangaande de uitleg van een na een Europese openbare aanbesteding tot stand gekomen raamovereenkomst voor het vervoer van postpakketten. Het koeriersbedrijf betoogde dat een prijs per postpakket was overeengekomen; de gemeente stelde dat een prijs per dag was afgesproken. De gemeente betoogde voorts dat, voor het geval dat (toch) aangenomen zou (moeten) worden dat een bedrag per pakket gold, het desondanks onredelijk zou zijn van de gemeente betaling te verlangen van tarieven per pakket, gelet op de beperkte inspanning die door het koeriersbedrijf verricht moest worden. De Voorzieningenrechter verwierp dit standpunt met de volgende motivering:

“Het is de vraag of de uitleg van de overeenkomst, die zijn basis vindt in een Europese aanbesteding, zich leent voor de beoordeling van een beroep op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. Wat daar ook van zij, in dit kort geding is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk geworden dat [het koeriersbedrijf] absurd hoge bedragen in rekening heeft gebracht en brengt. De verwijzing naar de als productie overgelegde foto’s van stapels van poststukken door de Gemeente, is hiervoor onvoldoende.”

Nog daargelaten dat het hiervoor weergegeven betoog van de gemeente zich (op het vonnis afgaande) veeleer als een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid laat lezen dan als een beroep op de aanvullende werking daarvan, is de twijfel die de Voorzieningenrechter hier met betrekking tot de mogelijkheid van aanvulling van een middels Europese aanbesteding tot stand gekomen overeenkomst op grond van de redelijkheid en billijkheid ten toon spreidt mijns inziens niet op zijn plaats. Die twijfel lijkt terug te voeren op een onjuiste interpretatie van de in art. 72 Richtlijn 2014/24/EU verankerde Pressetext-doctrine. Het Pressetext arrest (HvJ EG 19 juni 2008, Zaak C-454/06, ECR 2008, I-4401) leerde dat wijzigingen van bepalingen van een bestaande overeenkomst een plaatsing van een nieuwe opdracht vormen, ‘wanneer die wijzigingen kenmerken vertonen die wezenlijk verschillen van de bepalingen van de oorspronkelijke overeenkomst en daarmee blijk geven van de wil van partijen om opnieuw te onderhandelen over de wezenlijke voorwaarden van die overeenkomst’. Dit verbod tot het aanbrengen van ‘wezenlijke wijzigingen’ richt zich evenwel tot de contractspartijen, maar laat de werking van redelijkheid en billijkheid onverlet. De redelijkheid en billijkheid zijn geen ‘speeltje’ van partijen of van de rechter maar vormen een norm van objectief recht. Het is de in het objectieve recht gewortelde (dwingende) verplichting van partijen tot redelijk en billijk gedrag over en weer die er in de gegeven omstandigheden toe kan leiden dat het contractueel overeengekomene van rechtswege – zonder enige rechterlijke interventie – wordt uitgebreid (art. 6:248 lid 1 BW) of beperkt (art. 6:248 lid 2 BW). De rechter vult derhalve niet zelf aan noch beperkt hij iets. Hij heeft in het hem voorgelegde geval slechts te constateren wat de eisen van het objectieve recht in het gegeven geval voor partijen met zich brengen. Jansen en Prent merken in hun noot onder Rechtbank Overijssel 8 december 2015, JAAN 2016/30 (ECLI:NL:RBOVE:2015:5364) dan ook terecht op dat als de rechter ex art. 6:248 BW toepassing geeft aan de redelijkheid en billijkheid in een na aanbesteding tot stand gekomen contractsverhouding, “hij de tussen partijen gesloten overeenkomst niet (wezenlijk) wijzigt maar ‘slechts’ formuleert waartoe partijen in de gegeven omstandigheden op grond van het objectieve recht (…) gehouden waren”.

Exit taalkundige uitleg

exit1Enige maanden geleden wees het hof Arnhem-Leeuwarden (30 augustus 2016; ECLI:NL:GHARL:2016:6966) een arrest over uitleg van een koopoptie in een huurovereenkomst. De uitspraak is de moeite van het bespreken waard, vanwege een daarin gebezigde term die verband houdt met een veelvoorkomend misverstand dat dikwijls het denken over contractsuitleg (b)lijkt te vertroebelen. Het misverstand komt neer op de gedachte dat er in het kader van contractsuitleg zoiets zou bestaan als “taalkundige uitleg”. Het hof oordeelde:

“4.6. Het hof volgt niet de uitleg die [appellant] aan artikel 4.11 geeft en overweegt daartoe het volgende. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de bewoordingen “de huurder heeft het recht om over vijf jaar na heden het gehuurde te kopen tegen een waarde van 10x de dan geldende huurwaarde op jaarbasis” wijzen in de richting van een onvoorwaardelijke koopoptie na verloop van vijf jaar. Dat geldt temeer wanneer deze bepaling in samenhang wordt bezien met de tweede alinea van artikel 4.11, waarin is bepaald dat dat “indien verhuurder gedurende de looptijd van de huurovereenkomst het registergoed wenst te verkopen, hij verplicht is het gehuurde eerst te koop aan te bieden aan huurder tegen een verkoopprijs van 10x de dan geldende huurwaarde op jaarbasis”. Die bewoordingen wijzen in de richting van een voorkeursrecht of recht van eerste koop in geval van eerdere verkoop. Indien, zoals door [appellant] wordt betoogd, tussen partijen zowel vóór als ná vijf jaar enkel een voorkeursrecht zou gelden, valt niet goed te begrijpen waarom partijen voor de situatie na vijf jaar een andere formulering hebben gehanteerd dan voor de voorafgaande periode. Het onderscheid tussen de eerste en tweede alinea van artikel 4.11 heeft in de door [appellant] voorgestane uitleg dan geen toegevoegde waarde en [appellant] heeft daar verder ook geen verklaring voor gegeven.

Een taalkundige uitleg van artikel 4.11 leidt gelet op het vorenstaande tot de conclusie dat aan Bobo een onvoorwaardelijke koopoptie is verleend het onroerend goed na vijf jaar van [appellant] te mogen kopen.

4.7. Het hof is niet gebleken van aanknopingspunten om af te wijken van deze taalkundige uitleg van de overeenkomst. De in dit verband door [appellant] aangevoerde omstandigheid dat uit de verklaring van notaris [notaris] d.d. 31 oktober 2006 (zie rechtsoverweging 2.19) blijkt dat [appellant] enkel beoogd heeft om een voorkeursrecht en geen koopoptie aan Bobo te verstrekken, is onvoldoende. Niet gebleken noch anderszins aannemelijk gemaakt is dat deze bedoeling door [appellant] kenbaar is gemaakt aan Bobo, laat staan dat Bobo dezelfde intenties had. De brief van Bobo van 28 maart 2006 (zie rechtsoverweging 2.15) waarnaar [appellant] nog heeft verwezen, maakt dit niet anders. Het hof is (wederom met de rechtbank) van oordeel dat de inhoud van die brief evenzeer kan worden begrepen in de zin die Bobo heeft aangevoerd, namelijk dat Bobo met de betreffende brief bij [appellant] heeft aangegeven dat zij gebruik wenste te maken van de koopoptie.”

Wat gaat hier fout? Met de uitleg die het hof aan het litigieuze beding geeft lijkt zo te zien niets mis te zijn. Het is het woord “taalkundig” dat hier niet op zijn plaats is. De uitleg die het hof hier hanteert is namelijk niet een taalkundige, maar een normatieve en gebaseerd op redelijkheidszin en contextualiteit. Neem bijvoorbeeld de overweging rond de samenhang tussen de verschillende alinea’s van het betreffende beding. Dit interpreteren van een zin of passage in de context van de overige tekst van het interpretandum heeft met taalkundige interpretatie weinig uit te staan, maar alles met de redelijkheidszin die de interpretator aan de dag moet leggen bij het ‘aangrijpen’ van een tekst die ter interpretatie voor hem ligt. De hermeneutisch geschoolde rechter is zich ervan bewust dat hij daarbij steeds heen en weer pendelt tussen het te interpreteren woord, zin(sdeel) of beding en de gehele tekst van de overeenkomst. Bij dit heen en weer pendelen tussen delen en gehelen (ook wel bekend staand als het concept van de hermeneutische cirkel of de “Zirkelstruktur des Verstehens”), ondergaat zijn oordeel een voortdurende bijstelling en verdieping:

“(W)eil die jeweilige Bedeutung des Wortes erst aus dem Sinnzusammenhang des Textes, dieser aber endgültig erst aus der – hier zutreffenden – Bedeutung der ihn bildenden Wörter und Wortzusammensetzungen zu entnehmen ist, muss der Interpret (…) bei den einzelnen Worten schon auf den von ihm erwarteten Sinn des Satzes und des Textes im ganzen voraus -, von diesem aus aber wenigstens dann, wenn sich Zweifel einstellen, auf die von ihm zunächst angenommene Wortbedeutung zurückblicken und gegebenenfalls entweder diese oder sein weiteres Textverständnis so lange berichtigen, bis sich eine durchgehende Übereinstimmung ergeben hat.  Dabei hat er die erwähnten „hermeneutisch bedeutsamen Umstande“ zur Kontrolle und als Auslegungshilfen heranzuziehen“ (Larenz, Methodenlehre 1991, p. 206).

De hermeneutisch geschoolde rechter is zich er echter terdege van bewust dat dit “Verstehensproces” nimmer een zuiver tekstuele analyse behelst, maar dat de te interpreteren tekst steeds in verbinding staat tot een – uit het leven gegrepen – geval, waarbij levende mensen met reële belangen, wensen, motieven en omstandigheden betrokken zijn. Om die reden zal hij zich in het kader van zijn “Verstehensproces” steeds mede hebben te verdiepen in het (intersubjectieve) referentiekader van de partijen, tussen wie het uitleggeschil is gerezen. Dat referentiekader – dat hij uit de door partijen ten processe aangevoerde feiten en omstandigheden kan leren kennen – vormt een belangrijk deel van de “hermeneutisch bedeutsamen Umstände” die de rechter nodig heeft om diep in de betekenis van een hem voorgelegde contractstekst te kunnen doordringen. De rechter zal zich bij het uitleggen daarvan daarom noodzakelijkerwijs in de positie van partijen moeten verdiepen en verplaatsen. Ook dat heeft het hof in casu gedaan, getuige het onderzoek naar de feiten en omstandigheden rondom het contract, waarvan in r.o. 4.7 verslag wordt gedaan. Op de wijze waarop het hof dit doet, valt (voor een buitenstaander, zoals ik) weinig af te dingen; met taalkundige uitleg heeft het echter allemaal niets van doen. Leerde Dooyeweerd ons niet reeds lang geleden (in zijn bespreking van Van Dunné’s proefschrift) al dat het bij juridische interpretatie steeds gaat om de “vaststelling van de rechtsbetekenis der handeling die nimmer tot de taalkundige betekenis van haar eventueel schriftelijke formulering is te herleiden”? Het wordt tijd om afscheid te nemen van deze term die in een normatieve wetenschap als het (contracten)recht niet thuishoort.

All is fair in love and war…

all_is_fair_in_love_and_war_by_quiteunique-d3k88caIn ons civiele recht is trouw aan het gegeven woord een kardinaal goed: pacta sunt servanda. Deze gehoudenheid om het gegeven woord gestand te doen vloeit voort uit de gedachte dat van het individu, dat in vrijheid zijn wilsverklaring strekkende tot gebondenheid heeft afgelegd, mag worden geëist dat het zich verantwoordelijk weet voor zijn handelwijze, en gebondenheid aan het overeengekomene aanvaardt: een man een man, een woord een woord.  Deze gedachte is echter minder vanzelfsprekend, indien in redelijkheid niet kan worden gezegd dat iemand in vrijheid zijn wilsverklaring heeft afgelegd, bijvoorbeeld omdat iemand onder bedreiging van een vuurwapen zijn handtekening onder een contract zet of omdat iemand tot contracteren wordt bewogen als gevolg van een bedrieglijke mededeling omtrent de eigenschappen van de zaak die hij voornemens is aan te schaffen. In zulke gevallen wordt gezegd dat een contract of rechtshandeling tot stand komt onder invloed van een wilsgebrek. Algemeen wordt aanvaard, dat indien de wil van één der handelende partijen gebrekkig is gevormd, dit een reden kan geven tot aantasting (vernietiging) van het gesloten contract.

Het denkelijk meest regelmatig voorkomende wilsgebrek betreft de dwaling (art. 6:228 BW), gevolgd door bedrog (art. 3:44 lid 3 BW). Een tweetal wilsgebreken dat in de rechtspraak minder prominent is vertegenwoordigd, is dat van bedreiging (art. 3:44 lid 2 BW) en misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 4 BW). Kenmerkend verschil tussen de rechtsfiguur van bedreiging enerzijds en misbruik van omstandigheden anderzijds is, aldus Hijma (GS Vermogensrecht, art. 3:44 BW, aant. 2.8.3.2), dat het bij bedreiging de wederpartij (of een derde) is die de dreiging in het leven roept, terwijl bij de laatstgenoemde figuur misbruik wordt gemaakt van een bestaande dreigende situatie: “Bij bedreiging wordt een pressie geschapen, bij misbruik van dwangpositie wordt een pressie benut.”  In beide gevallen is sprake van een wilsgebrek, onder invloed waarvan “de wil van de handelende (is) geleid in een richting, waarin hij anders niet gegaan zou zijn.” (Van der Linden, GS Vermogensrecht art. 3:44 BW, aant. 4.1.3).

Betreurenswaardig is dat ook in affectieve relaties nog wel eens van bedreiging en/of misbruik van omstandigheden sprake lijkt te zijn, vooral als het gaat om het opmaken van echtscheidingsconvenanten en huwelijkse voorwaarden. Een tamelijk ontluisterend inkijkje in een door “de man” gevolgde strategie van “doordrukken” op dit punt biedt een arrest van Hof Den Bosch van 11 april 2013, JIN 2013/90:

“Hiervoor ziet het hof ook een sterke aanwijzing in de omstandigheid dat het initiatief bij de totstandkoming van de huwelijkse voorwaarden steeds is uitgegaan van de man. De man heeft, blijkens zijn eigen verklaring, (de) notaris (…) benaderd; het eerste gesprek alleen met de notaris gevoerd dus zonder de vrouw; nadien ook alleen contacten onderhouden met de notaris (zoals blijkt uit de e-mail-correspondentie overgelegd als prod. 1 bij het verweerschrift tevens incidenteel appel; uit welke correspondentie, in het bijzonder uit de e-mail van de man aan de notaris d.d. 15 november 2006, bovendien naar voren lijkt te komen dat de man de notaris zag als behartiger van vooral zijn belangen); en de verschillende concepten voor de huwelijkse voorwaarden aan de vrouw voorgelegd, (naar zijn zeggen na overleg met haar) zelf aangepast en de aldus gewijzigde concepten ook zelf gemaild aan de notaris. Voorts acht het hof in dit verband tekenend de omstandigheid dat de man bij de totstandkoming van de huwelijkse voorwaarden zichzelf een dusdanig dwingende rol heeft toegekend dat hij daarover heeft verklaard dat de vrouw bij hem geen bezwaar heeft “aangetekend” tegen de huwelijkse voorwaarden, noch ter zake bij hem “aan de bel heeft getrokken” of bij hem heeft “aangegeven dat zij (…) wilde stoppen met het proces van de huwelijkse voorwaarden”. Hoe dan ook volgt uit dit beweerde zwijgen van de vrouw geenszins dat gezegd kan worden dat haar wil heeft berust op een werkelijk en volwaardig proces van vrije wilsvorming. “

Ergo: agressief de eigen zin doordrukken, gebruik maken van de emotionele afhankelijkheid van de partner en bij dat alles stelselmatig informatie en kennis achterhouden die de partner voor de eigen besluitvorming nodig heeft, kunnen het nodige bijdragen tot het oordeel dat de betreffende partner op ontoelaatbare wijze is belemmerd in diens/haar proces van vrije wilsvorming. Dit is niet vreemd: in een huwelijk passen bij uitstek solidariteit en wederzijdse ondersteuning tussen de partners (zie art. 1:81 BW: “Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen.”). In HR 2 april 1982, NJ 1982/374 (m.nt. EAAL) repte de Hoge Raad van een “volledige, tot lotsverbondenheid leidende levensgemeenschap”, die het kenmerk is van een normaal huwelijk. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat thans niet meer zou gelden dat echtelieden in een dergelijke levensgemeenschap zijn gehouden met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening te houden; zie in deze zin ook uitdrukkelijk Hof Amsterdam 22 december 2012, JPF 2010/76. In een dergelijke op onderlinge verbondenheid rustende levensgemeenschap is voor bruut egocentrisme en het klakkeloos negeren van de belangen van de ander geen plaats. Temeer daar de partner er, mede gelet op het bepaalde in art. 1:81 BW, op mag rekenen van dergelijk gedrag verschoond te blijven, kan het (repeterend) zich voordoen van zulk gedrag een indicatie vormen voor een wezenlijk autonomie-tekort bij de “onderliggende” partner en dus in een gegeven geval bijdragen aan de overtuiging dat sprake is geweest van een verstoorde wilsvorming bij een door de betreffende partner staande huwelijk verrichte rechtshandeling.

De onopzegbare duurovereenkomst

downloadZoals bekend heeft de Hoge Raad enige jaren geleden in het arrest De Ronde Venen/Stedin (HR 28 oktober 2011, NJ 2012, 685) duidelijk gemaakt dat opzegging van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarin omtrent opzegging daarvan niets geregeld is, “in beginsel” mogelijk is.  Onlangs werd het leerstuk van de opzegging van duurovereenkomsten verrijkt met een nieuw arrest van de Hoge Raad. In HR 15 april 2016, RvdW 2016, 520 (Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam) oordeelde deze dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar kan zijn. De Hoge Raad gaf tevens aan dat een overeengekomen niet-opzegbaarheid onverlet laat dat de wederpartij van degene die op de niet-opzegbaarheid een beroep doet, zich onder omstandigheden kan beroepen op de maatstaven van art. 6:248 lid 2 BW of die van art. 6:258 BW.

De uitspraak van de Hoge Raad valt m.i. goed in te passen in de jurisprudentiële lijn die met het arrest De Ronde Venen/Stedin enige jaren geleden op het gebied van de opzegging van duurovereenkomsten door ons hoogste rechtscollege is ingezet. Genoemd arrest maakt namelijk duidelijk dat het primair de contractspartijen zelf zijn, die het in hun macht hebben een regeling te treffen over de al dan niet opzegbaarheid van hun overeenkomst:

“(…) Of en, zo ja, onder welke voorwaarden zo’n overeenkomst opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.”

Uit deze in het arrest gebruikte formulering (“Of (…) zo’n overeenkomst opzegbaar is…”) kon derhalve ten tijde van het wijzen van De Ronde Venen/Stedin al (door de oplettende lezer) worden afgeleid dat ook naar opvatting van de Hoge Raad uitleg van een duurovereenkomst soms tot de conclusie kan voeren dat deze blijkens de bedoelingen van partijen niet-opzegbaar is. Op dit punt biedt het arrest Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam m.i. geen nieuwe inzichten.

Als zo’n beding van niet-opzegbaarheid daadwerkelijk tussen partijen is overeengekomen, is er sprake van een overeenkomst, waarin de opzegbaarheid daarvan niet ongeregeld is gelaten; zij is alsdan immers contractueel door partijen uitgesloten. In zo’n geval is er geen ruimte voor de jurisprudentiële regel van “in beginsel” opzegbaarheid uit het arrest De Ronde Venen/Stedin. Die regel geldt enkel indien een contractueel overeengekomen of in de wet neergelegde regeling omtrent opzegging dan wel (niet-)opzegbaarheid van de overeenkomst ontbreekt en de duurovereenkomst – bij gebreke daarvan – een leemte laat, die (door de regel uit het arrest) moet worden aangevuld. Die jurisprudentiële regel heeft derhalve, evenals de aanvullende redelijkheid en billijkheid waaruit zij voortspruit, enkel een supplementaire werking. Zij laat de mogelijkheid van partijen om een andersluidende regeling (inclusief een afspraak van niet-opzegbaarheid) te treffen steeds onverlet.

De contractsvrijheid die partijen op het gebied van de al of niet opzegbaarheid van hun duurovereenkomst toekomt, laat echter onverlet dat redelijkheid en billijkheid de relatie tussen partijen bij een dergelijke overeenkomst mede beheersen: op een beding van niet-opzegbaarheid zal daarom niet onder alle omstandigheden een beroep kunnen worden gedaan. De centrale rol van redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht brengt met zich dat ieder contractueel recht (dus ook het recht om op de niet-opzegbaarheid van een duurovereenkomst een beroep te doen) door deze sociaal-ethische grondnorm wordt begrensd. Een beroep op een beding van niet-opzegbaarheid kan daarom onder omstandigheden illusoir worden gemaakt met een beroep op art. 6:248 lid 2 BW dan wel, ingeval van onvoorziene omstandigheden, art. 6:258 BW. In dit kader verdient vermelding dat volgens vaste rechtspraak een beleidswijziging van de overheid (ook de Gemeente Amsterdam beriep zich in casu op een beleidswijziging, maar deed dit ter motivering van haar opzegging) onder omstandigheden een onvoorziene omstandigheid in de zin van art. 6:258 BW kan opleveren, die tot een bij rechterlijk vonnis uit te spreken beëindiging van de overeenkomst kan leiden.

Het “voorshands” oordeel bij de uitleg van overeenkomsten

vrouwe-justitiaEnige maanden geleden wees de Hoge Raad een 81 RO uitspraak (HR 26 februari 2016, RvdW 2016, 336) inzake de uitleg van een voorovereenkomst. De conclusie van A-G Wissink voor dit arrest behandelt het fenomeen van het “voorshandse” uitlegoordeel dat de rechter aan een contract(sbepaling) kan geven.  Velen van ons associëren dit voorshandse oordeel met een tweetal veel beschreven uitspraken van de Hoge Raad, te weten de zaken PontMeyer (HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575) en Derksen/Homburg (HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576). Uit deze uitspraken volgt dat, ingeval de rechter terecht meent dat bij de uitleg van het betreffende contract een groot gewicht dient toe te komen aan de taalkundige betekenis van de in (de omstreden bepalingen van) de overeenkomst gebruikte bewoordingen, de rechter er voor mag kiezen om de door partijen aangevoerde context rondom het contract voorlopig te negeren en in een voorshands gegeven oordeel aangaande de uitleg van de overeenkomst vooralsnog beslissend gewicht toe te kennen aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de omstreden woorden van de overeenkomst, gelezen in het licht van de overige, voor de uitleg relevante bepalingen van de overeenkomst.

In het arrest Lundiform/Mexx (HR 5 april 2013, NJ 2013, 214) heeft de Hoge Raad (nog eens) duidelijk gemaakt dat het door de rechter aldus negeren van de door partijen aangevoerde c.q. aan te voeren context rondom het contract enkel een voorshands karakter kan hebben, nu steeds de mogelijkheid bestaat dat buiten de tekst gelegen omstandigheden van het geval met zich brengen dat aan de bepalingen van de overeenkomst niettemin een andere dan de (meest voor hand liggende) taalkundige betekenis moet worden gegeven. Om die reden moet de partij die een andere uitleg voorstaat dan de taalkundige betekenis van de gebruikte bewoordingen suggereert, steeds tot bewijs van die uitleg worden toegelaten, indien die partij daartoe althans voldoende heeft gesteld.

De conclusie van A-G Wissink is onder meer van belang, omdat deze daarin nog eens duidelijk maakt dat de hiervoor weergegeven voorshandse benadering bij “Pontmeyer-gevallen” (lees: gevallen waarin uit de omstandigheden rondom contractssluiting duidelijk blijkt dat partijen (veelal met hulp van deskundige juristen) een grote mate van zorg aan de tekst en bewoordingen van het contract hebben besteed) door de rechter kan, maar niet hoeft te worden gehanteerd. Hij kan er – ook in “Pontmeyer-gevallen” – voor kiezen de Haviltex-maatstaf op de normale “holistische” wijze toe te passen.

Ook om een andere reden is de conclusie van Wissink aanbevolen leesvoer, namelijk waar er door hem op wordt gewezen dat de mogelijkheid van een voorshands oordeel van de rechter dat een tekstuele uitleg van de overeenkomst de bedoelingen van partijen correct weergeeft, niet beperkt hoeft te zijn tot enkel “Pontmeyer-gevallen”. Ook in  gevallen, waarin niet in een zelfde mate als aan de orde in Pontmeyer en Derksen/Homburg zorg aan de tekst en bewoordingen van het contract is besteed, kan de rechter ertoe besluiten  (zij het – anders dan bij de hiervoor weergegeven voorshandse benadering bij “Pontmeyer-gevallen” – na een inhoudelijke beoordeling van de stellingen van partijen ten aanzien van de uitleg die aan het litigieuze contract(sbeding) zou moeten worden gegeven) een voorshands oordeel over het overeengekomene te geven op basis van enkel de tekst van het contract. Ook bij afgifte van een dergelijk voorshands oordeel zal “de rechter dienen te beoordelen of de partij die een andere uitleg van de overeenkomst verdedigt, voldoende heeft gesteld om tot bewijs of tegenbewijs te worden toegelaten”, aldus Wissink.

Tot slot zij vermeld dat de haviltexende rechter onder omstandigheden natuurlijk ook tot een tekstuele uitleg van een contract kan komen, zonder gebruik te maken van een voorshands oordeel, namelijk in die gevallen, waarin door partijen in het uitlegdebat geen contextuele feiten en omstandigheden zijn gesteld dan wel de wel door partijen ten processe aangedragen context geheel en al relevantie ontbeert en ter zijde moet worden gesteld. Wat dan logischerwijs voor de uitleg overblijft is de tekst van het contract zelf.  Zie daarover nader Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/371 en mijn eerdere blog “De onmogelijkheid van een (zuiver) taalkundige uitleg”.

Easy money

$_84Het is meer dan een halve eeuw geleden dat de Hoge Raad zijn klassieke arrest Baris/Riezenkamp (HR 15 november 1957, NJ 1958/67) wees, waarin de basisregel werd geformuleerd dat partijen die overwegen met elkaar te contracteren met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening dienen te houden. Het arrest is voor het contractenrecht van groot belang gebleken. Ook vandaag de dag wijst het de weg naar het antwoord op de vraag welk gedrag in welke omstandigheden van redelijke contractspartijen mag worden verwacht. Een fraai voorbeeld hiervan biedt het bekende arrest Vodafone/ETC (HR 19 oktober 2007, NJ 2007/565). Het betreft een rechtszaak van Vodafone (voorheen: Libertel) tegen het obscure bedrijf ETC, voluit European Trading Company. De casus speelt zich af in de booming beginjaren van de mobiele telefonie, zo rond de millenniumwisseling, toen heel Nederland en masse mobiel aan het bellen sloeg.

Libertel bood in die tijd diensten aan op het gebied van mobiele telefonie. In dat kader verkocht zij in het jaar 2000 zogenaamde ‘iZi GO! pakketten’, ook genaamd starterspakketten, en ‘iZi totaalpakketten’. Het eerstgenoemde pakket bestond uit een ‘pre-paid’ SIM-kaart met een beltegoed van f 25,00, een antwoordkaart waarmee een aanvullend gratis beltegoed van f 20,00 kon worden verkregen en de toepasselijke algemene voorwaarden. Het ‘iZi totaalpakket’ bevatte daarnaast een mobiele telefoon en oplader. In de periode van 19 juni tot 9 september 2000 verstrekte Libertel in het kader van een actie kopers van een iZi-pakket voor het invullen en opsturen van een antwoordkaart een extra beltegoed van f 60,00. De iZi-pakketten gingen vergezeld van een set algemene voorwaarden van Libertel. In die voorwaarden stond te lezen:

“4.1 De Eindgebruiker erkent dat de Diensten slechts een algemeen hulpmiddel voor communicatie zijn, afhankelijk zijn van technische en zakelijke mogelijkheden en dat daarvan slechts gebruik mag worden gemaakt overeenkomstig de door Libertel of bevoegde derden gegeven aanwijzingen.

(…)

4.3. De Eindgebruiker zal de Diensten niet aanwenden of toestaan of laten gebeuren dat anderen deze aanwenden voor criminele of anderszins onwettige doeleinden, daaronder begrepen het ongeautoriseerd verwijderen van de SIM Lock.”

ETC koopt in deze periode in totaal maar liefst 30.000 van dit soort ‘iZi pakketten’ Voor al deze pakketten stuurt ETC antwoordkaarten naar Vodafone voor aanvullend beltegoed. Naar aanleiding daarvan kent Vodafone in zo’n 20.000 gevallen daadwerkelijk aanvullend beltegoed aan ETC toe. Wat doet ETC met al dat beltegoed? Dat zet ETC allemaal in voor een uniek verdienmodel dat zich het beste laat samenvatten met de term ‘easy money’: ETC exploiteert namelijk een zogeheten Premium Rate-nummer met nummer 0900-2021044. Daarbij maakt zij gebruik van de diensten van K&T Netwerkdiensten B.V. ETC gebruikt de beltegoeden van Libertel om met behulp van een belcomputer reeksen van zeer korte verbindingen met het door haar zelf geëxploiteerde Premium Rate-nummer tot stand te brengen. Dit gebeurt allemaal nogal heimelijk, de gehele belcarroussel vindt plaats in een rondrijdend bestelbusje dat is uitgerust met een belcomputer. Met deze belcomputer wordt, al rondrijdend, een groot aantal zeer korte doch in het geheel niet functionele verbindingen tot stand gebracht. Het gaat om vele honderden kortdurende verbindingen per dag. Gevolg van deze handelwijze: doordat de verbinding met het Premium Rate-nummer gemiddeld maar 15 seconden duurt, wordt gemiddeld slechts f 0,625 cent per tot stand gebrachte verbinding van het beltegoed van ETC afgeschreven. Libertel daarentegen moet per door ETC tot stand gebrachte verbinding (hoe kort of lang ook) f 2,01 aan KPN betalen. KPN betaalt vervolgens het grootste deel van dit bedrag door aan K&T en K&T betaalt vervolgens per tot stand gebrachte verbinding f 1,75 aan ETC. ETC verdient met dit model dus een aanmerkelijke boterham, terwijl Libertel er zeer stevig bij inschiet. Als Libertel erachter komt dat er in verband met klant ETC een aanmerkelijk hoeveel geld ‘wegloopt’ is Libertel ‘not amused’. Zij deelt ETC per brief mee dat ETC, door op deze manier van haar beltegoeden gebruik te maken, in strijd handelt met de overeenkomst tussen partijen en dat zij haar handelwijze moet staken. ETC wil hier echter niets van weten en dus wordt een gang naar de rechtbank onvermijdelijk. De rechtbank ziet echter weinig kwaads in de handelwijze van ETC en wijst de vordering van Libertel af. Ook het gerechtshof wijst in hoger beroep de vordering van Libertel af. Volgens het hof heeft ETC namelijk niet in strijd gehandeld met de overeenkomst (lees: de algemene voorwaarden van Libertel). Ik citeer het hof:

“4.6. Evenals de rechtbank verwerpt het hof de stelling van Vodafone dat ETC in strijd heeft gehandeld met art. 4.1 van de algemene voorwaarden door van de diensten van Vodafone anders gebruik te maken dan voor communicatie. Het betreft hier een bepaling met een algemene strekking, die voornamelijk lijkt te zijn geschreven om aan te geven dat slechts sprake is van een hulpmiddel. In deze bepaling kan niet worden gelezen dat een ander gebruik dan gebruik voor communicatie verboden is. Welke betekenis hier aan het begrip “communicatie” moet worden gehecht kan in het midden blijven, met dien verstande dat kan worden aangenomen dat het gebruik dat ETC van de diensten van Vodafone heeft gemaakt niet door partijen, althans niet door Vodafone, als communicatief gebruik is voorzien.”

Anders gezegd: als er niet staat dat het niet mag, dan mag het, volgens het hof. Libertel (inmiddels Vodafone geheten) denkt daar anders over en stapt naar de Hoge Raad. Bij dit hoogste rechtscollege heeft Vodafone uiteindelijk meer succes. De Hoge Raad maakt in een tweetal fraaie rechtsoverwegingen duidelijk dat het hof enkel naar de letter van het contract heeft gekeken, maar de geest van het contract heeft genegeerd. De Hoge Raad overweegt allereerst:

“Het hof had (…) niet mogen volstaan met zijn vaststelling dat het oneigenlijk gebruik als hiervoor vermeld, dat niet was gericht op communicatie met andere telefoonabonnees maar kennelijk uitsluitend op het behalen van financieel gewin ten koste van Vodafone, niet door de tekst van de overeenkomst werd verboden, maar had ook moeten onderzoeken of ETC, mede in verband met de aard en strekking van de overeenkomst, ook zonder dat dit gebruik uitdrukkelijk verboden werd, had behoren te begrijpen dat zij zich daarvan diende te onthouden.”

Vervolgens laat de Hoge Raad zien dat en hoe de gedragsnorm van redelijkheid en billijkheid op de verhouding van contractspartijen inwerkt. Opnieuw de Hoge Raad:

“Het hof heeft voorts miskend dat de rechten en verplichtingen van partijen ten opzichte van elkaar niet alleen bepaald worden door hetgeen zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen, doch ook door de redelijkheid en billijkheid die hun rechtsverhouding beheerst. Op grond daarvan moeten zij hun gedrag mede laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Dit kan in een geval als het onderhavige meebrengen dat ETC geen oneigenlijk gebruik mocht maken van het beltegoed omdat zij wist of had behoren te beseffen dat dit gebruik in de overeenkomst niet was verdisconteerd, en dat dit gebruik Vodafone onaanvaardbaar benadeelde. Als het hof dit een en ander niet heeft miskend, is zijn oordeel zonder nadere toelichting, die evenwel ontbreekt, onbegrijpelijk.”

Hier vinden we spathelder geformuleerd waar redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht om draaien. Kernwoorden in dit kader zijn de begrippen rationaliteit en ethiek. Partijen die een contract met elkaar aangaan moeten rationeel handelen, dat wil zeggen met verstand, met rede. Zij moeten nadenken over wat ze doen en niet onbezonnen, lichtvaardig te werk gaan. Waarom niet? Omdat ze niet alleen zijn op de wereld, maar sociale wezens zijn die in een gemeenschap met anderen samenleven. In zo’n gemeenschap is geen plaats voor bot egocentrisme, maar is een zekere mate van solidariteit, empathie, inlevingsvermogen jegens de ander noodzakelijk om het samenleven draaglijk te maken. De oude Grieken gebruikten hier het mooie woord φρόνησις voor. Dat betekent zoiets als redelijkheid, morele  verstandigheid. De Hoge Raad laat duidelijk zien dat partijen in deze brede, ethische zin rationeel moeten zijn. Rationaliteit is in deze context dus niet op te vatten als de bloedeloze verstandelijkheid van de op het eigen succes gerichte enkeling (lees: ETC), maar veeleer als een de menselijke gemeenschapsvorming constituerend begrip, waaraan ook een ethische component eigen is: wie het vermogen tot rationaliteit bezit, draagt daarmee ook jegens zijn medemens verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het eigen handelen.

 

Over de grenzen van een redelijke uitleg

do-not-crossHet komt geregeld voor dat een contract dan wel een term of zinsnede daarvan voor meerderlei uitleg vatbaar is. Dit heeft alles te maken met de vaagheid of meerduidigheid die nu eenmaal intrinsiek met taal en taalgebruik verbonden is. De beroemde Nederlandse taalkundige De Vooys merkt in zijn Verzamelde Taalkundige Opstellen (1925) op:

“Een taal, waarin telkens één woord diende ter aanduiding van een scherp omlijnd en dus duidelik omschrijfbaar begrip, zou de oppervlakkige beschouwer een ideaal kunnen toeschijnen, maar bij nader inzien plaatst hij zich daarmee buiten de maatschappelike werkelikheid. Door talrijkheid van woorden zou zulk een taal buitengewoon onprakties worden, maar bovendien heeft de algemene taal meestal vrij vage komplexen van voorstellingen aan te duiden, die Erdmann ‘Popularbegriffe’ noemt. In plaats van scherpe omgrenzing hebben ze een kern met vervloeiende rand. Wie een definitie tracht te geven van tafel of van nacht kan zich daarvan overtuigen. De polysemie (‘Vieldeutigkeit’) is tegelijk een gebrek en een deugd (…).”

Ook de Engelsen kennen het fenomeen van de meerduidigheid van taal. In de zaak Rainy Sky SA and others v Kookmin Bank [2011] UKSC 50 liet Lord Clarke zich er als volgt over uit:

“The language used by the parties will often have more than one potential meaning. I would accept the submission made on behalf of the appellants that the exercise of construction is essentially one unitary exercise in which the court must consider the language used and ascertain what a reasonable person, that is a person who has all the background knowledge which would reasonably have been available to the parties in the situation in which they were at the time of the contract, would have understood the parties to have meant. In doing so, the court must have regard to all the relevant surrounding circumstances. If there are two possible constructions, the court is entitled to prefer the construction which is consistent with business common sense and to reject the other.”

Een recente Engelse uitspraak – Arnold v Britton & Ors [2015] UKSC 36 – laat echter zien dat het in Rainy Sky SA and others v Kookmin Bank gebruikte gezichtspunt van de “business common sense” door rechters niet mag worden aangewend om de voorwaarden van een door hen onredelijk bevonden contract(sbeding) (heimelijk) in redelijker termen te herschrijven. Als de tekst van het overeengekomene – in zijn context bezien – duidelijk is, bestaat geen reden om daarvan af te wijken, ook niet als de deal voor een der partijen toevallig slecht heeft uitgepakt:

“The mere fact that a contractual arrangement, if interpreted according to its natural language, has worked out badly, or even disastrously, for one of the parties is not a reason for departing from the natural language.”

Anders gezegd; er is een grens aan wat de rechter met (redelijke en contextuele) uitleg kan bereiken. Men kan nu eenmaal een heldere, maar onredelijk uitwerkende afspraak niet omtoveren in een redelijker afspraak, als de formulering daarvan en de begeleidende omstandigheden daarvoor geen ruimte laten. Deze problematiek is treffend onder woorden gebracht door W. Snijders, oud-Regeringscommissaris voor het NBW. Hij schrijft (WPNR 2007(6693)) over de door Schoordijk bepleite zogeheten normatieve uitleg van rechtshandelingen:

“Mijn eigen mening, toen en nu, valt samen met die van Wiarda. Zoveel mogelijk dient een redelijk resultaat te worden bereikt door uitleg, wat ertoe dwingt de in aanmerking komende regels en gezichtspunten “ten einde te denken” in het licht van de omstandigheden van het geval. Maar er zijn gevallen dat alles onder uitleg brengen contraproductief wordt. Voor de één komt het moment dat een bepaalde uitleg, hoeveel weerstand deze ook oproept, onontkoombaar lijkt, nu eenmaal eerder dan voor de ander. Dat moment zal ongetwijfeld voor veel juristen eerder komen dan voor Schoordijk. Maar indien het resultaat in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, moet die onaanvaardbaarheid de doorslag geven, ook voor degene die ervoor terugschrikt dit nog als uitleg te zien. De beperkende werking is hier een instrument om tot hetzelfde resultaat te komen als Schoordijk rechtstreeks hoopt te bereiken.”

De beperkende werking waar Snijders op doelt is voor contracten verankerd in art. 6:248 lid 2 BW: een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Deze sinds 1992 in de wet verankerde functie van redelijkheid en billijkheid bewijst blijkens Snijders’ betoog vooral haar nut en toegevoegde waarde in gevallen waar het resultaat van de uitlegexercitie hoogst onbevredigend is, maar de rechter op de grenzen van wat uitleg vermag is gestuit. In zulke gevallen wordt de Nederlandse rechter niet geprest om met allerhande (mogelijk minder geloofwaardige) uitlegcapriolen naar een redelijk resultaat toe te werken, maar schiet het ongeschreven objectieve recht hem te hulp en beperkt dit het contractueel overeengekomene van rechtswege. Deze elegante oplossing houdt niet alleen de uitleggende rechter in toom, maar tevens partijen. Die dienen er immers steeds op bedacht te zijn dat het objectieve recht in hun partij-afspraak kan en zal ingrijpen als zij bij het formuleren van hun partij-afspraak de grenzen van het redelijke te buiten zijn gegaan.

Zon, zee en zorgplichten

curacaoIn het vorige blogbericht kwam terloops de bekende Kelderluik-casus van Sjouwerman en Duchateau ter sprake: door (zonder adequate veiligheidsmaatregelen te treffen) een kelderluik in de halfduistere gang van Café De Munt open te laten staan, creëerde Sjouwerman een risico op ongevallen dat de bezoekers van het café in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet behoefden te verwachten. Men spreekt in zo’n geval wel van (fysieke) gevaarzetting. Enkele jaren geleden heeft de Hoge Raad de problematiek van gevaarzetting in hedendaagse termen vervat in het Bon Futuro arrest (HR 28 juni 2013, NJ 2013/366). Daarin kwam de vraag aan de orde of het Land Curaçao onrechtmatig had gehandeld jegens een gedetineerde, die bij een voetbalpartij op de binnenplaats van een gevangenis zwaar letsel had opgelopen:

“De te beantwoorden vraag is of het Land in de gegeven omstandigheden heeft gehandeld in strijd met een zorgplicht jegens de gedetineerde, waarbij in een geval als het onderhavige de criteria van het Kelderluikarrest maatgevend zijn (HR 5 november 1965, LJN AB7079, NJ 1966/136). Deze houden in dat in het licht van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld in hoeverre iemand die een situatie in het leven roept die voor anderen bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is, rekening dient te houden met de mogelijkheid dat die oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zullen worden genomen en met het oog daarop bepaalde veiligheidsmaatregelen dient te treffen.”

Indien door iemand een gevaarlijke situatie wordt gecreëerd kan dus uit het ongeschreven recht een zorgplicht voortvloeien die deze persoon noopt tot het treffen van adequate veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van letselschade. Dergelijke zorgplichten kunnen echter ook bestaan als geen risico op letselschade, maar op vermogensschade bestaat. Zo kan bijvoorbeeld op de verkopend makelaar van onroerend goed, met het oog op de belangen van de aspirant-koper een verplichting rusten om de juistheid te controleren van de door hem van zijn opdrachtgever ontvangen gegevens over de te verkopen onroerende zaak of de aspirant-koper te waarschuwen voor de mogelijkheid dat op de te kopen zaak een beperkt recht of beslag rust. Een eveneens Curaçaose zaak die enkele jaren geleden voor de Hoge Raad werd gebracht (HR 17 oktober 2014, NJ 2014/457), maakt echter duidelijk dat de vraag of dergelijke zorgverplichtingen op de makelaar rusten – evenals in gevallen van fysieke gevaarzetting – steeds afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Verzoekers tot cassatie hadden op Curaçao (waar online raadpleging van de registers niet mogelijk is) een perceel grond gekocht, dat te koop werd aangeboden door de makelaar van de verkoper. De aankoop bleek de spreekwoordelijke “kat in de zak”. Hoewel de koopsom keurig werd betaald, kwam van levering van het perceel niets terecht; op het perceel rustten op het moment van verkoop een hypotheek en een beslag. De verkoper ging failliet en de kopers stelden vervolgens de verkopend makelaar op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk. Zij stelden dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam, namens de verkoper optredende makelaar

“(ook, althans in ieder geval op Curaçao) mag worden verwacht dat hij ten behoeve van de (als particulier optredende en niet ter zake deskundige) koper bij het kadaster of het openbare register onderzoek doet naar op het te verkopen onroerend goed rustende hypotheekrechten of beslagen van derden en daarvan aan de koper melding maakt. Althans heeft het hof miskend dat van zodanige makelaar mag worden verwacht dat hij de koper voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst waarschuwt voor de mogelijkheid dat het aangeboden perceel bezwaard is met een hypotheekrecht of beslag van een derde.”

Deze eerder al in het arrest Savills/Pasman (HR 17 februari 2012, NJ 2012/290) afgewezen generieke benadering van de zorgplicht van de verkopend makelaar bleek niet op steun van de Hoge Raad te kunnen rekenen. Deze oordeelde (in lijn met genoemd arrest) dat de vraag of een verkopend makelaar voldoende zorgvuldig heeft gehandeld c.q. gehouden is ten behoeve van een potentiële koper onderzoek te doen naar op het te verkopen onroerend goed rustende hypotheekrechten of beslagen van derden, dan wel hen voorafgaand aan de totstandkoming van een koopovereenkomst te waarschuwen voor de mogelijkheid van dergelijke rechten of beslagen, “afhankelijk (is) van de omstandigheden van het geval.” Anders gezegd: voor het mogen aannemen van een dergelijke informatie- en/of waarschuwingsplicht van de makelaar is een in de feiten van het geval aan te treffen rechtvaardiging nodig. Omdat in deze zaak dergelijke feiten niet waren gesteld (niet was gesteld of gebleken dat verzoekers tot cassatie de makelaar hadden gevraagd of het perceel bezwaard was, of dat de makelaar had meegedeeld dat het perceel niet bezwaard was, dan wel dat de makelaar op de hoogte was van de omstandigheid dat het perceel bezwaard was of hieromtrent reden tot twijfel had), kon het hof volgens de Hoge Raad met reden oordelen dat de makelaar niet in zijn informatie- en mededelingsplicht jegens verzoekers tot cassatie tekort was geschoten.

Dit oordeel laat zich goed verklaren: een makelaar is geen notaris (A-G Wissink wijst in zijn conclusie voor het arrest ook op het wezenlijke onderscheid tussen beide beroepsbeoefenaren). Een notaris staat (ook als hij door een der partijen voor het verlijden van een akte is ingeschakeld) in zekere zin boven de partijen en behoort zich steeds de belangen van beide bij de akte betrokken partijen aan te trekken (zie o.m. HR 29 mei 1998, NJ 1999/287). Op de notaris (ook die op Curaçao; zie HR 14 juni 2013, NJ 2013/340) rust vanwege zijn hoedanigheid, “uit hoofde van zijn taak bij het verlijden van een akte, een zwaarwegende zorgplicht ter zake van hetgeen nodig is voor het intreden van de rechtsgevolgen die zijn beoogd met de in die akte opgenomen rechtshandelingen.” Deze bijzondere zorgplicht volgt dus uit de hoedanigheid van de notaris. De verkopend makelaar mist die hoedanigheid, waardoor voor een bijzondere zorgplicht als die voor de notaris geldt, geen plaats is. De makelaar staat, anders dan de notaris, niet boven de partijen, maar treedt primair op als belangenbehartiger van de eigen cliënt. Een redelijk koper is daarop bedacht en behoeft van de makelaar in de regel daarom geen overmaat aan altruïsme te verwachten. Ook op de “Benedenwinden” luidt het adagium “Koper, let op uw saeck!”

“Oh, of course!”

5541621dee7f8In mijn vorige blogbericht beschreef ik dat het “inlezen” van een op redelijkheidsnoties gestoelde “implied term” in een contract naar Engels recht zo voor de hand liggend moet zijn dat voldaan wordt aan de zogeheten “objective bystander test”, zoals deze werd geformuleerd in de bekende uitspraak van MacKinnon LJ in Shirlaw v Southern Foundries [1939] 2 KB 206:

“For my part, I think that there is a test that may be at least as useful as such generalities. If I may quote from an essay which I wrote some years ago, I then said: “Prima facie that which in any contract is left to be implied and need not be expressed is something so obvious that it goes without saying; so that, if, while the parties were making their bargain, an officious bystander were to suggest some express provision for it in their agreement, they would testily suppress him with a common ‘Oh, of course!’”

Uitgangspunt in het Engelse contractenrecht is dus dat de “implied term” waarmee het contract wordt aangevuld zo vanzelfsprekend en logisch moet zijn, dat ieder weldenkend mens die het overleg en de onderhandelingen van de contracterende partijen gade zou slaan, zou kunnen bedenken (en uitspreken) dat de betreffende additionele regel van de contractuele afspraken deel zou moeten uitmaken. Ik gaf ook aan dat in ons eigen land op grond van art. 6:248 lid 1 BW de regel geldt dat een contract niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, “maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de (…) eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien”. Ik zou menen dat ook de op grond van deze aanvullende redelijkheid en billijkheid te formuleren additionele regels, die deel uitmaken van de overeenkomst van partijen, een zodanige vanzelfsprekendheid moeten hebben, dat hun gelding door (redelijke) partijen steeds als natuurlijk en begrijpelijk kan worden aanvaard. Dat de betreffende additionele regel mede de contractuele verhouding beheerst, mag dus voor weldenkende contractspartijen in de gegeven omstandigheden geen verrassing zijn. Ik licht dit toe als volgt.

De eisen van redelijkheid en billijkheid vormen een bron van ongeschreven objectief, dwingend recht. De Leidse hoogleraar Nieuwenhuis (Ieder het zijne, RM Themis 1988/2), heeft er terecht al eens op gewezen dat ongeschreven recht, om gelding te kunnen hebben, voor de justitiabelen kenbaar moet zijn. Hij gebruikt als voorbeeld de casus van het befaamde Kelderluik-arrest (HR 5 november 1965, NJ 1966/136): Sjouwerman, werknemer van de Coca-Cola Corporation, laat in de halfduistere gang van een Amsterdams café een kelderluik openstaan. Duchateau, bezoeker van het etablissement en op weg naar het toilet, valt daarin en loopt ernstige verwondingen op. Waarom was de handelwijze van Sjouwerman in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt? Omdat, aldus Nieuwenhuis, het voor Sjouwerman zo voor de hand liggend was om, gezien de omstandigheden, afdoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat iemand in het openstaande kelderluik zou vallen. Nieuwenhuis legt uit dat er maatschappelijke plichten zijn die vanwege hun vanzelfsprekendheid in brede zin bekendheid genieten en dus moeten worden opgevolgd:

“Het gaat om gedragingen die daarom geboden zijn, omdat daarvoor een voor de hand liggende, voor iedereen begrijpelijke reden (ratio probabilis) gegeven kan worden. Die redenen ontlenen hun verklaarbaarheid aan het feit dat een geordende samenleving vergt dat we rekening houden met de belangen van anderen. Kennis op dat terrein vloeit niet zozeer voort uit aangeboren naastenliefde, maar is vrucht van langdurige training. Een groot deel van de opvoeding van kinderen pleegt te worden besteed aan het aanleren van ‘voorzichtigheid’, het voorzien van de consequenties van bepaalde handelingen voor henzelf en voor anderen. Het verbod om plastic zakken over elkanders hoofd te trekken wint aan kracht als de mogelijke gevolgen worden onthuld. ‘Laat in de halfduistere gang van een cafe geen kelderluiken open staan’ is een gebod dat ook in ongeschreven staat behoort tot het publieke domein. Een voor de hand liggende reden voor deze plicht kan door ieder normaal ontwikkeld persoon gemakkelijk worden opgespoord.”

Voorgaande betoogtrant kan mijns inziens eveneens worden gebruikt voor contractuele plichten die door de aanvullende redelijkheid en billijkheid in het leven kunnen worden geroepen. Die plichten moeten in het licht van de kenbare gerechtvaardigde belangen van de wederpartij zo “obvious” en voor de hand liggend zijn, dat elke weldenkende contractspartij zou kunnen en moeten weten dat hij die plichten niet mag veronachtzamen.